Länk till startsidan

Hantering av personuppgifter och GDPR

Din integritet är viktig för oss i Örnsköldsviks kommun. Informationen nedan beskriver hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Örnsköldsviks kommuns e-tjänster, sociala medier eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss.

Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig som medborgare men vi kan från tid till annan ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis: myndigheters register eller andra privata och offentliga register, så som Skatteverket. Vi kan även komma att spela in eller på annat sätt dokumentera vår kommunikation med dig för att ha möjlighet att uppfylla våra förpliktelser mot dig som medborgare.

Örnsköldsviks kommun kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att leverera vatten. Har du barn i skolan hämtar vi exempelvis uppgifter om var du är bosatt (kommun och församling).

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund/medborgare vilket innefattar; erbjuda skolgång, ekonomiskt bistånd med mera.

Örnsköldsviks kommun kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges på denna sida om Örnsköldsviks kommun inte är skyldig enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt medgivande till ett sådant utlämnande.

Dina personuppgifter används för identifiering och handläggning av ditt ärende. Örnsköldsviks kommun kommer inte att spara fler uppgifter än nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Vem kan se dina personuppgifter?
Det är endast aktuell handläggare på Örnsköldsviks kommun som har behörighet att ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast underleverantörer, som är behjälplig vid vår kommunikation med dig (exempelvis IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller lärplattform för dialog mellan pedagog och förälder i skolan). Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen och arkivlagen som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras.

Dina personuppgifter får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid.

Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i dess verksamhet. För att fullgöra verksamhetens uppdrag krävs det ibland att vi samlar in personuppgifter om dig eller om någon i din familj eller i ditt hushåll. De personuppgifter som kan komma att samlas in är:

 • namn och kontaktuppgifter
 • personnummer
 • uppgifter om familj och hushåll
 • uppgifter om sysselsättning
 • uppgifter om arbetsgivare eller utbildningsanordnare
 • ekonomisk information.

I vissa fall kan vi även komma att samla in personuppgifter som är av känslig karaktär, t.ex. uppgifter om hälsa vid ansökan om specialkost. Ibland kan vi även behöva samla in uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till etnicitet, så som uppgifter om språk vid ansökan om modersmålsundervisning.

Uppgifterna samlas in i syfte att administrera och/eller fatta beslut om:

 • ansökan om/uppsägning av barnomsorgsplats
 • barnomsorgsavgift
 • rätt till skolskjuts
 • behov av specialkost
 • rätt till modersmålsundervisning
 • ansökan till gymnasiet eller kulturskolan
 • andra ansökningar eller anspråk inom förskola, grundskola eller gymnasieskola
 • vaccination medgivande
 • medgivande angående hälsosamtal
 • anmälan om kränkande behandling

 • myndighetsutövning: för att handlägga och fatta beslut om att avslå eller bevilja en ansökan
 • rättslig förpliktelse: för att fullgöra en lagstadgad skyldighet
 • allmänt intresse: för att i övrigt fullgöra bildningsnämndens barnomsorgs- och pedagogiska uppdrag

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifterna kan komma att delas med andra förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen rättigheter som innefattar bland annat rätt att begära registerutdrag, rätt till rättelse och under vissa förutsättningar rätt att bli raderad.

Om du har frågor utifrån ovanstående information eller om du har synpunkter på hur kommunen behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kontaktcenter via e-post kontaktcenter@ornskoldsvik.se eller telefonnummer 0660 - 880 00. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@ornskoldsvik.se eller på telefonnummer 0660 - 880 00. Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats.

Örnsköldsviks kommun bedriver kamerabevakning på vissa offentliga platser. Syftet med bevakningen är - förutom att skapa trygghet och säkerhet – att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse.

På de platser där kamerabevakning bedrivs har kommunen bedömt att nyttan av kamerabevakning väger tyngre än den personliga integriteten.

Integritet
Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset. Det betyder att kommunen ska väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra brottsbekämpande åtgärder inte har gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg kommunen kan arbeta med.

Lagring av inspelningar
Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. Det lagrade materialet hanteras endast av Örnsköldsviks kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som exempelvis polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen. Materialet kommer inte att överföras till ett tredje land utanför EU/EES. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande.

Lagar vid kamerabevakning
Möjligheten att bedriva kameraövervakning styrs av Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för myndigheter som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Utöver dessa två styrande lagar finns även lagar som har viss påverkan på hanteringen av kameraövervakning, såsom Offentlighets- och sekretesslagen.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. Till dem kan du vända dig om du har synpunkter på kommunens hantering gällande lagar, regler eller avtal. Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Mer information

Om du har frågor utifrån ovanstående information eller om du har synpunkter på hur kommunen behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Kontaktcenter via e-post kontaktcenter@ornskoldsvik.se eller telefon 0660 - 880 00.
Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via dataskyddsombud@ornskoldsvik.se eller på telefon 0660 - 880 00. Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats.

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Örnsköldsviks kommun behandlar. Du kan även efterfråga rätten att bli raderad (glömd). Besök Örnsköldsviks kommuns kontaktcenter för att beställa ett registerutdrag eller lämna din önskan att bli raderad. På kontaktcenter kommer du att fylla i ett fysiskt dokument och visa upp giltig legitimation.

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Det finns även tillfällen när särskild information ska ges till dig. Till exempel om det inträffar ett dataintrång hos Örnsköldsviks kommun och det finns risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Du har rätt att vända dig till Örnsköldsviks kommun och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingen.

Du har rätt att be Örnsköldsviks kommun att personuppgifter som rör dig raderas. Det gäller i dessa fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen bygger på samtycke har du rätt att återkallar ditt samtycke
 • Om du motsätter dig behandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel:

 • rätten till yttrande- och informationsfrihet för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning
 • för arkivändamål av allmänt intresse
 • Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att Örnsköldsviks kommun behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och endast sådana personuppgifter som du själv lämnat.

Du har rätt att invända när Örnsköldsviks kommun behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen, får Örnsköldsviks kommun endast fortsätta att använda personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Om du anser att Örnsköldsviks kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig.

Har du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, kan du ha rätt till skadestånd av Örnsköldsviks kommun och övriga som medverkat vid behandlingen.

Du som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan antingen av Örnsköldsviks kommun eller av våra personuppgiftsbiträden. Örnsköldsviks kommun eller våra biträden har dock ingen skyldighet att betala ersättning om Örnsköldsviks kommun kan visa att vi inte på något sätt är ansvariga för skadan.