Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fristående verksamhet

Utbildning inom skolväsendet anordnas av kommuner, landsting och staten. Utöver dessa offentliga huvudmän får även enskilda aktörer godkännas som huvudmän för utbildning och driva fristående skolor, förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Offentliga och fristående förskolor utgör tillsammans skolväsendet för barn och ungdomar. Kommunerna har huvudansvaret för skolväsendet. För fristående skolor ansvarar en enskild huvudman.

Inom Örnsköldsviks kommun finns flertalet fristående förskolor samt fristående fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. Kommunen godkänner fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Skolinspektionen är godkännande myndighet för grundskolor och gymnasium.

Vem kan driva fristående verksamhet?

För varje verksamhet ska det finnas en ansvarig huvudman. Beroende på i vilken form verksamheten organiseras finns olika regler för skatt mm. Tänk på att du behöver F-skattsedel. Mer information finns hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudman för verksamheten kan finnas i olika former:

Föräldrakooperativ
En sammanslutning av föräldrar som gemensamt äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Personalkooperativ
Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Ideell organisation
Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation.

Andra organisationsformer
Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Ansökan

Ansökan för att starta fristående verksamhet samt ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg görs via bildningsnämndens särskilda ansökningsblanketter.

Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Godkännande för att bedriva fristående verksamhet regleras i Skollagen 2 kapitlet, 5 § och 25 kapitlet 10 §.

Avgift för ansökan vid nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet

En avgift om 20 000kr tas ut för ansökan vid nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet i samband med ägar- och ledningsprövning.

Ingen avgift tas ut för:
• Redan befintliga huvudmän som ansöker om godkännande i syfte att ombilda befintliga avtal för att be-driva utbildning
• Vid anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen

När en ansökan inkommit får sökanden en återkoppling på att den registrerats tillsammans med anvisningar om hur betalning ska ske.

Godkännande för att driva fristående verksamhet

  • För att starta en fristående grundskola eller gymnasieskola behöver du tillstånd från Skolinspektionen.
  • Om du vill starta en fristående förskola eller fritidshem behöver du godkännande från bildningsnämnden, Örnsköldsviks Kommun.
  • Om du vill starta pedagogisk omsorg eller flerfamiljssystem (som är en form av pedagogisk omsorg) kan du ansöka om godkännande för rätt till bidrag för den verksamheten av bildningsnämnden, Örnsköldsviks Kommun.

En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande föreskrifter följs. Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella typen av verksamhet. Bildningsförvaltningens riktlinjer för enskilda huvudmän ska följas. Riktlinjerna förtydligar hur aktuella föreskrifter omsätts i verksamheten.

Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Förutsättningar för att kunna starta verksamheten är att beslut om godkännande meddelats enligt skollagen. Bidrag fördelas på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de kommunala verksamheterna.

Handläggningsärendets gång

Ansökan handläggs av bildningsnämnden. Efter en första genomgång av ansökningen kan handläggaren begära in kompletterande uppgifter. Strävan är att svar på ansökan om godkännande och rätt till bidrag lämnas inom fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit till bildningsnämnden.

Ansökan granskas utifrån de riktlinjer som är uppsatta för bedrivande av fristående verksamhet, skollagen, läroplaner, Skolverkets allmänna råd samt övriga föreskrifter som gäller för den aktuella typen av verksamhet.

Det är sökandes ansvar att i sin ansökan tydligt beskriva hur verksamheten ska uppfylla de mål och riktlinjer som finns i skollagen, i läroplanerna och i de allmänna råden.

Handläggaren utarbetar ett beslutsunderlag. Verksamhetschef för förskola eller grundskola beslutar i ärenden om godkännande och rätt till bidrag. Därefter delges sökande huvudman beslutet.

Förändring av verksamhet

Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. För vidare information, se riktlinjer om fristående verksamhet.

Tillstånd och anmälningsskyldighet utöver skollag

Beroende av verksamhetsform och om verksamheten bedrivs i hem eller i särskild lokal (pedagogisk omsorg) behöver du ha kunskap om lagstiftning utöver skollag. Ansökan om bygglov för tilltänkt fastighet kan vara aktuellt. Rutiner för egenkontroll av inomhusmiljön och en anmälan enligt miljöbalken kan behövas. Om du ska servera mat behöver du göra en registrering enligt livsmedelslagstiftningen.

Sökande huvudman ansvarar för att inför ansökan om godkännande och rätt till bidrag kontrollera med ansvarig myndighet om vilka regler som gäller för den planerade verksamheten.                  

Sidan uppdaterades

2020-12-08

Sidansvarig: