Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Lämna synpunkter eller överklaga beslut

Dina synpunkter är värdefulla för vårt arbete med att utveckla kvalitén på det stöd och den service som kommunen ger. Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra verksamheten.

Lämna synpunkt

Vill du lämna synpunkter om sociala frågor, vård och omsorg samt andra verksamheter inom välfärdsförvaltningen kan du kontakta den personal som är berörd eller prata med enhetschefen. Du kan även lämna synpunkter via:

  • webbformulär
  • e-post
  • post

Du kan vara anonym, men då kan vi inte ge dig återkoppling.Tänk på att din synpunkt registreras och blir en allmän handling. Detta innebär att alla som begär kan få ta del av handlingen förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter.

Vad händer sen?

Efter det att din synpunkt har registrerats hos oss får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Därefter skickas den vidare till den som är ansvarig för det som din synpunkt handlar om. När den ansvarige har bemött din synpunkt skickas ett svar till dig. För att kunna skicka svaret måste vi ha dina kontaktuppgifter. Vilket innebär datt vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer här: http://www.ornskoldsvik.se/gdprlänk till annan webbplats

Hur lång tid tar det?

När din synpunkt har tagits emot och registrerats är vår ambition att du ska få ett snabbt svar. I semestertider kan det ta längre tid. I vissa fall kan en synpunkt vara komplicerad eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Överklaga kommunala beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation.

Vilken av de två olika överklagningssätten, laglighetsprövning respektive förvaltningsbesvär, som får användas, beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Rätt att överklaga sådana beslut har varje medlem av kommunen, vilket omfattar alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som den klagande överklagar på. Överklagandet ska skickas eller lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand, inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet. Mer om laglighetsprövning kan du läsa i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär används när du vill klaga på kommunstyrelsens beslut, en nämnds beslut eller beslut som är fattat på nämndens vägnar genom delegation. Här ska inte bara lagligheten utan även själva sakfrågan i det överklagade beslutet prövas. Alla kommunmedlemmar kan inte överklaga de beslut som här är aktuella.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som berörs av beslutet och om det gått honom eller henne emot. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller försörjningsstöd. Den som fattat det beslut som du vill överklaga ska meddela dig hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas för ”besvärshänvisning”. I besvärshänvisningen ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet och tiden räknas från det att du tog del av beslutet.

Sidan uppdaterades

2020-08-12

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Synpunkter via e‑post
valfard@ornskoldsvik.se

Synpunkter via post
Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Lämna synpunkter via webbformulär på stöd-, vård- och omsorgsverksamhet

Överklaga beslut

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 HÄRNÖSAND
tfn: 0611-34 98 00
fax: 0611-34 98 10
forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Besök Förvaltningsrättens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster