Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kommunledningsförvaltningen

Inom kommunledningsförvaltningen finns fem avdelningar; ekonomi-, personal-, kommunikations-, tillväxt- och utvecklingsavdelning, samt en stab. Avdelningarna är strategiska kommunövergripande funktioner för att initiera, ta ansvar för och driva de frågor som ligger inom respektive ansvarsområde.

Förvaltningens uppdrag är att samordna, leda och följa upp den kommunala verksamheten. Den ska säkerställa att övergripande mål och perspektiv beaktas, att kvalitetssäkring av gemensamma verksamhetsprocesser görs. Den ska också leverera, koordinera, strukturera och följa upp kommunens olika planer och policydokument och stå för projektsamordning och utredningskapacitet. Förvaltningen ansvarar också för den övergripande planeringen när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kommundirektören är kommunens högste chef och chef för kommunledningsförvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår att vara länken mellan den politiska styrningen och förvaltningsorganisationen och företräda kommunstyrelsen gentemot styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Förvaltningschef: Magnus Haglund

Ansvarig politisk nämnd: kommunstyrelsen

E-post till förvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se