Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Samråd kring åtgärdsplan för bättre luft i Örnsköldsviks centrum
En person står vid gatukorsning på Centralesplanaden där tung trafik kör förbi.

Att få bort tung trafik från Centralsplanaden skulle ha en gynnsam effekt på luftkvaliteten i centrala Örnsköldsvik.

Samråd kring åtgärdsplan för bättre luft i Örnsköldsviks centrum

Örnsköldsviks kommun har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum. Nu bjuds allmänheten in till öppet samråd ring förslaget. Fram till och med 30 september finns möjlighet att lämna synpunkter.

För hela landet gäller gemensamma miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Om en norm överskrids, eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen. I centrala Örnsköldsvik, längs Centralesplanaden, är det framför allt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), orsakade av trafiken, som bidrar till höga värden och tidvis överskridande av miljökvalitetsnormer.

Örnsköldsviks kommun har arbetat fram ett nytt åtgärdsprogram som syftar till att förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen för kvävedioxid samt fortsatt klara gränsvärdet för partiklar i centrala Örnsköldsvik. I åtgärdsprogrammet anges nio åtgärder som sammantaget bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen uppnås:

 1. Ny sträckning av E4:an förbi Örnsköldsviks stad
 2. Främja cykling
 3. Övergång till miljövänligare drivmedel/eldrivna fordon
 4. Införa genomfartsförbud
 5. Införa miljözon
 6. Införa grönska längs gator
 7. Förstärkt vägrenhållning
 8. Främja kollektivtrafiken
 9. Sänkta hastigheter på utvalda gator

Åtgärdsprogrammet föreslås gälla för perioden 2023–2028.

Kommunen bjuder nu in allmänheten till öppet samråd kring det föreslagna åtgärdsprogrammet för bättre luft i centrala Örnsköldsvik.

Åtgärdsprogram med bilagor

Rapport: Åtgärdsprogram för förbättrad lufthälsa i centrala Örnsköldsvik Pdf, 777.7 kB.

Bilaga 1: Bakgrund och nulägesanalys Pdf, 4.1 MB.

Bilaga 2: Bortvalda alternativ och fortsatt arbete Pdf, 497.2 kB.

Bilaga 3: Utförlig presentation av åtgärder Pdf, 1.6 MB.

Bilaga 4. Luftkartläggning Pdf, 2.4 MB.

Du kan även ta del av handlingarna på plats i Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik. Vill du ha kopior av handlingarna kan du, mot en avgift, få det via Kontaktcenter.

Välkommen med dina synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram för förbättrad lufthälsa kan du, senast 30 september 2024, göra det på följande sätt:

 • Skicka e-post till: kommunen@ornskoldsvik.se
  Skriv diarienummer Kst/2026:310 i ämnesfältet.
 • Skicka ett brev, som du inleder med diarienummer Kst/2026:310, till
  Örnsköldsviks kommun
  Staben
  891 88 Örnsköldsvik
 • Du är också välkommen att delta i öppet samråd kring åtgärdsprogrammet. Samrådet hålls torsdag 29 augusti kl 18 i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Detta sker efter samrådet

Alla synpunkter som kommit in till kommunen samlas i en samråds­redogörelse som kommer att göras allmänt tillgänglig. Där kommer det stå om, och varför, synpunkterna är tillgodosedda eller inte. Därefter går ärendet vidare, via kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige. Efter beslut i kommunfullmäktige skickas åtgärdsprogrammet till Naturvårdsverket.

Har du frågor om samrådet, kontakta linnea.melander@ornskoldsvik.se alternativt lena.finne.jansson@ornskoldsvik.se

Publicerad: